RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje
się od 25 maja 2018 r.
1) Informujemy, że administratorem Pana /Pani danych osobowych jest ABM Progress sp. z o.o. ul. Marsa
56B, 04-242 Warszawa.
2) Pana/Pani dane osobowe są uzyskiwane przy zawieraniu umów i wykorzystywane są w celu zawarcia i
wykonania łączącej Pana/Panią umowy tj. kontaktowania się w celu omówienia warunków realizacji
umowy, kontaktowania się w celu dostarczenia towaru, wystawienia faktury, rozliczenia umowy
(wystawienia i przechowywania faktur) .
3) Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych administrator będzie korzystał:
– przez okres wykonywania obowiązków umownych oraz przez okres w którym przepisy nakazują
administratorowi przechowywać dane np. podatkowe ( podstawa prawna : obowiązek prawny),
– przez okres, w którym administrator może ponieść konsekwencję prawną niewykonania obowiązku
np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,
– przez okres do kiedy przedawnią się Pana/Pani roszczenia z gwarancji lub rękojmi za wady fizyczne
lub prawne przedmiotu umowy,
– przez okres dochodzenia roszczeń administratora danych w przypadku nierozliczenia się przez
Pana/Panią z wystawionej przez administratora faktury z tytułu wykonania umowy.
4) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane innym administratorom danych w związku z
realizacją Pana/Pani praw wynikających z gwarancji ( tj. w przypadku skorzystania z gwarancji dane
będą przekazywane do producenta zakupionego towaru ). Pana/Pani dane osobowe mogą być także
przekazywane organom i urzędom w celu dochodzenia należności lub, gdy poprosi o to uprawniony
organ państwowy.
5) Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom administratora świadczącym
między innymi usługi doradcze, informatyczne, prawne i audytowe, hostingowe.
6) Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zawartej umowy, w celu jej
wykonania. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie
umowy. Przetwarzanie danych w celu wykonywania marketingu bezpośredniego odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 f RODO tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora).
7) Administrator Danych osobowych nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych do państwa trzeciego w
okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane.
8) Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać
składając wniosek w punktach sprzedaży administratora lub wysyłając maila na adres
biuro@abmprogress.pl. Aby mieć pewność, że jest Pan/Pani uprawniony do złożenia wniosku, możemy
prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających Pana/Panią uwierzytelnić. Zakres każdego z
tych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To z którego
uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez
administratora Pana/Pani danych osobowych.
9) Jeżeli będziemy przetwarzać Pana/Pani dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, niezależnie od
praw określonych w pkt 8 może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji
po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy mogli przetwarzać Pana/Pani danych osobowych.
10) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych narusza przepisy prawa.
11) Administrator nie podejmuje decyzji dotyczących Pana/Pani danych osobowych w sposób
zautomatyzowany, w tym nie dokonuje profilowania Pana/Pani danych osobowych.